INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE FÖRSÄLJNINGEN AV TOMTERNA VID EKEBY SKOGSVÄG

 

Vid vårt senaste fullmäktigemöte den 14 maj beslutade fullmäktige att de fem nya villatomterna vid Ekeby Skogsväg skulle säljas. Trots att beslutat fattades först i maj har tomterna varit ute till försäljning via en mäklarfirma sedan länge. Tomterna visades första gången för intresserade spekulanter redan den 1 april enligt annonstexten, vilket gör att uppdraget att sälja tomterna måste ha lämnats redan i mars. Budgivningen påbörjades den 24 april. I annonstexten nämns inga förbehåll om att kommunen ännu inte fattat beslut att sälja.

 

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och också den församling som äger beslut om försäljning av villatomter som ägs av kommunen. När ärendet behandlades kunde fullmäktige ha sagt nej till en försäljning.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Vem har givit mäklarföretaget uppdraget att bjuda ut tomterna till försäljning och på vilken grund?
  2. Vilka kostnader hade drabbat kommunen, och därmed skattebetalarna, om fullmäktige beslutat att inte sälja tomterna? Vilken ersättning skulle kommunen i det fallet ha betalat mäklarföretaget?
  3. Är det rimligt att medborgare ägnar tid och energi åt att fundera på att köpa tomter trots att inget beslut har fattats om att sälja dem?
  4. På vilket sätt upplystes medborgarna om att kommunen ännu inte bestämt att tomterna skulle säljas och att de således riskerade att affären inte blev av?

 

Danderyd 2007-06-10

 

 

Patrik Nimmerstam (c)

 

 

Bilaga

Annonstext

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning
På uppdrag av Danderyds kommun salubjuds nu denna välbelägna villatomt. Tomten är utmärkt belägen i Djursholms Ekeby, med närhet till kommunikationer, skolor och barnomsorg. Villatomten är plan och kännetecknas av goda betingelser.

Fastighetsbeteckning
Avstyckning av fastigheten Danderyd, Djursholm 2:369, tomt 1

Tomtbeskrivning
Tomtarea ca 1 102 m² (friköpt). Plan villatomt i villabebyggelse.

Ekonomi
Begärt pris: 2 750 000 kr eller högstbjudande
Gör kalkyl
Ansök om Lånelöfte hos Nordea

Övrigt
BYGGNADSSÄTT
Undergrund: Lera till berg.
Kommunalt vatten och avlopp har byggts ut av Danderyds kommun.
Anslutningsavgift kommunalt vatten och avlopp, f n grundavgift 78 750 kr samt 263 kr/m² bruttoarea (inkl moms), bestrides av köparen.
Anslutningsavgift el, f n 18 750 kr (inkl moms), bestrides av köparen.


BYGGRÄTT
Byggrätten är 130 m² byggnadsarea för huvudbyggnad samt 30 m² för garage/carport (komplementbyggnad). Huvudbyggnad får uppföras i en våning med inredd vind, dvs en s k 1½-plansvillla. Detta bör ge en boyta på upp mot 200 m².
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter (till takfot), samt högsta nockhöjd är 7,0 meter. Huvudbyggnad får endast vara avsedd för bostadsändamål. Byggnaden får förses med källare.

Komplementbyggnad får uppföras i en våning utan vind. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 2,5 meter (till takfot), samt högsta nockhöjd är 3,5 meter.

Byggnader skall placeras minst 4,0 meter från tomtgräns och minst 6,0 meter från gata.


TAXERINGSVÄRDE
Taxeringsvärde är ej fastställt. Taxeringsvärde för marken (tomten) uppskattas för år 2006 enligt beräkning på Skatteverkets hemsida till 1 693 000 kronor.
När framtida byggnad är uppförd sker skattebefrielse avseende fastighetsskatt med 100 % för både byggnad och mark under fem år. De nästkommande fem åren sker skattebefrielse avseende fastighetsskatt med 50 %.


GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
Det kan vara nödvändigt för köparen att utföra en geoteknisk undersökning.


BITRÄDE AV ARKITEKT
Svensk Fastighetsförmedling har ett samarbete med en i Danderyd verksam arkitekt. För den som önskar sådan hjälp kan kontakt förmedlas.


TIDIGASTE TILLTRÄDESDAG
Enligt överenskommelse.


TIDSPLAN FÖR VISNINGAR OCH BUDGIVNING
Visning av fastigheterna sker t o m 15 april.
Två allmänna visningar kommer att genomföras;
1 april, kl 14.00 - 16.00, samt
15 april, kl 14.00 - 16.00.
Bud kommer att tas emot fr o m 24 april.
Bud skall för att vara giltiga lämnas antingen på mail
jorn.danderyd@svenskfast.se
eller på fax
08-544 90 342.


EVENTUELL BUDGIVNING
För det fall att intresset är så stort att flera spekulanter anmäler intresse sker budgivning. Bud får endast lämnas på en fastighet i taget. Budgivare kommer att hållas fortlöpande informerade. Budgivning sker på samtliga tomter samtidigt, och budgivningen avslutas när de fem högsta buden (ett per fastighet) föreligger. Det är tillåtet att "byta" fastighet under budgivningen.

Vägbeskrivning
Från Stockholm och E18: Vid Danderyds kyrka, tag avfart mot Djursholm. Tag höger i rondellen. Följ Danderydsvägen ca 1 km. Tag vänster in på Ekeby Skogsväg, och följ denna ca 500 meter. Fastigheten är belägen på vänster sida. Välkommen!