Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till socialnämndens ordfö-
rande angående ny kommunal tabloid-
tidning.

I juni fick ordförandena i de politiska partierna ett brev från Stor-
stadspress AB med erbjudande om annonsering i en tidning som
skulle heta "Du och Jag". I brevet står "Storstadspress AB och
Danderyds kommun har genom samarbete startat tidningen Du och
Jag i Danderyd. Syftet är att på ett enkelt och lättläst sätt sprida
information till Danderydsborna."

Med i detta utskick finns ett brev underskrivet av socialnämndens
ordförande Per-Ove Lannerö. Han skriver bland annat "Danderyds
kommun och Storstadspress AB har startat ett samarbete med en
tidning till alla hushåll i Danderyd. Du och Jag är arbetsnamnet på
den tidning som skall informera kommuninvånarna om det sociala
livet i Danderyd" Han skriver också "Det är vår förhoppning att
lokala företag, föreningar m.m. vill utnyttja denna möjlighet att nå ut
till alla hushåll tillsammans med oss."

Det är viktigt att Danderydsborna får en allsidig, saklig information.
Danderyds kommun har också en informationstidning Danderyds
Aktuellt som tillgodoser alla nämnders behov av att informera
Danderydsborna. Nämnderna kan själva bestämma om vad de skall
informera och hur många sidor de vill ha i tidningen. Kommunens
kompetenta informationsavdelning hjälper också till med att göra
informationsblad och -broschyrer.

Kommunfullmäktige har inte beslutat att kommunen skall "starta en
tidning" i samarbete med Storstadspress AB". Var har då detta beslut
fattats? På budgetgenomgången frågade jag socialnämndens ordfö-
rande detta. Han svarade då att det fattats av socialnämnden. Jag
frågade; det finns alltså ett sådant beslut i socialnämnden. Ja, bekräf-
tade han igen.

Jag bad socialdirektören skicka mig protokollsparagrafen med beslu-
tet. Några dagar senare fick jag från socialdirektören ett protokolls-
utdrag från 2005 01 25 där det under rubriken "Övriga frågor" står
följande "Ordföranden informerar att till hösten kommer en 20-sidig
tidning i tabloidformat som skall informera om socialkontorets
verksamhet främst bland barn, ungdomar och äldre. Tidningen är
delvis reklamfinansierad."

Det finns alltså inte något beslut i socialnämnden. Socialnämndens
ordförande har själv fattat beslut om att för skattebetalarnas pengar
"starta en tidning" i Danderyd. Inte nog med det, han skickar ut brev
till företag och föreningar där han påstår att Danderyds kommun har
startat en tidning. Brevet är skrivet på kommunens officiella papper
med vapnet och Danderyds kommun i huvudet.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande
frågor:

1. Anser socialnämndens ordförande att det är förenligt
med uppdraget att ge direkt osanna uppgifter till kommun-
styrelsen?

2. Med vilken rätt anser sig socialnämndens ordförande på
eget bevåg kunna starta en tidning i Danderyd för skatte-
pengar?

3. Hur kan socialnämndens ordförande i ett brev som
skickats ut till en rad företag, föreningar m. m. ge direkt
felaktiga uppgifter?

4. Vilka avtal reglerar denna tidningsutgivning, som
socialnämndens ordförande bundit kommunen i? Vem är
ansvarig utgivare för tidningen?

5. Vad drar socialnämndens ordförande för slutsats för
egen del av det inträffade?

 

Danderyd 2005 09 26
Siv Sahlström (c)