INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE RÄTT TILL PROMENAD INOM HEMTJÄNSTENS RAM

 

I Lokaltidningen vecka 38 kunde vi alla läsa om en 90-årig kvinna som överklagat socialnämndens beslut om bistånd för promenad. På grund av balanssvårigheter och nedsatt syn kan hon inte på egen hand ta sig utanför sin bostad, vilket gjorde att hon ansökte om bistånd med att kunna genomföra en 30-minuterspromenad i veckan. Socialnämnden hade sedan tidigare beviljat henne en promenad i samband med matinköp på cirka 5 – 10 minuter i veckan, vilket nämnden tyckte var tillräckligt. Kvinnans begäran avslogs.  Länsrätten har nu ändrat socialnämndens beslut, så att kvinnan har fått rätt till en promenad i veckan utöver den som sker i samband med matinköpen.

 

I artikeln uttalar sig socialnämndens ordförande, där han försvarar sig med att han är nytillträdd och inte var med när socialnämnden fattade beslutet i september 2004. Dessutom säger han följande: ”Det är bra att de som känner sig snålt behandlade överklagar.”

 

Socialnämndens ordförande anser alltså att man är "snålt behandlad" när man av social-nämnden förvägras rätten att komma ut från sin bostad en halvtimme i veckan. Danderyd har som policy att äldre ska kunna bo kvar så länge som möjligt i sin egen bostad. Det är en bra och viktig policy. Det förutsätter att de som bor kvar i sin egen bostad, med stöd av hemtjänsten, kan leva ett normalt och drägligt liv. I det måste ingå att socialnämnden tillmötesgår en i högsta grad legitim och måttfull önskan att komma ut från bostaden en halvtimme i veckan. I Danderyd skall man inte behöva överklaga till Länsrätten för att få den önskan tillgodosedd.

 

Med anledning av ovanstående begär jag fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. När tillträdde du som ordförande för socialnämnden?

 

  1. Vad kommer du att göra för att se till att promenad kan ges som bistånd till äldre som inte på egen hand kan genomföra sådana?

 

Danderyd 2005-09-25

 

 

Patrik Nimmerstam (c)