Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till tekniska nämndens
ordförande angående snöröjning.

Åter har det varit problem med snöröj ningen. Framför allt har
Danderydsbornas kritik och upprördhet gällt gångbanor och väg-
korsningar. Flera dagar efter snöfallet var det inte ens röjt på våra
mest trafikerade gator och i riskkorsningar, de platser som tekniska
nämnden själv utpekat som huvudgator.

Gående tvingas ut i hala körbanor. Föräldrar är med rätta oroliga att
låta sina barn gå till skolan, vilket de brukar uppmanas göra för att
barnen skall få välbehövlig motion.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande
frågor:

1. Vad står det i det avtal som reglerar kommunens
beställning hos entreprenören? Har entreprenören enligt
avtalet rätt att vänta flera dagar med att röja gångbanor
och farliga korsningar?

2. Anser tekniska nämndens ordförande att det avtal vi nu
har är bra och ändamålsenligt?

Om svaret på fråga två är nej

3. Vad avser tekniska nämndens ordförande göra för att få
en ändring till stånd?

 

Danderyd 2004 11 29
Siv Sahlström (c)