Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående flygtrafikbuller över Danderyd

 

När flygtrafiken flyttades långt utanför storstaden, från Bromma till Arlanda, förutsattes det att flygbullret inte längre skulle störa tättbebyggda områden kring storstaden. På senare tid har dock dessa områden tidvis besvärats av störande flygtrafikbuller.

 

I Lokaltidningen v. 7 år 2001 kunde man läsa att Täby och Sollentuna kommuner tillsammans med länsstyrelsen skulle uppvakta Luftfartsverket angående flygtrafikbullret i syfte att minska detta. Även Danderyd drabbades av detta trafikbuller och i en interpellation daterad den 4 april 2001 ställde jag frågan om Danderyds kommun uppmärksammat problemet och vilka åtgärder man avsåg att vidta i syfte att komma tillrätta med problemet. Strax därefter upphörde bullret.

 

Nu har sedan en tid tillbaka flygtrafikbullret återigen ökat drastiskt. Enligt uppgift leder två nybyggda flygledningstorn (mobiltelemaster?) flygplanen i en båge över centrala Danderyd och störningarna kan tidvis vara mycket besvärande. Min fråga är därför om Danderyds kommun uppmärksammat problemet och vilka åtgärder man denna gång avser vidta för att komma tillrätta med problemet

 

 

Danderyd 2004-03-29

 

 

Anita Enflo