Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående vägran att bifoga reservation till protokollet.

 

Vi har sedan årsskiftet en ny mandatperiod för nämnderna. Med anledning av detta kan det vara skäl att uppmärksamma arbetssättet i nämnder och styrelser.

 

Vid trafikutskottets sista sammanträde (2002-12-04) under den förra valperioden hade jag i laga ordning lämnat in en skriftlig reservation till protokollet. Ordföranden i trafikutskottet, Ulla Hurtig Nielsen (m), och justeringsmannen, Sören Krook (m), vägrade dock att bifoga reservationen till protokollet (se bilaga 1).

 

En sådan hantering är synnerligen anmärkningsvärd. Det är reservanten som svarar för sin reservation. Att vägra någon att lämna en reservation är fråga om censur. Yttrandefriheten är inskriven i vår grundlag och det är synnerligen allvarligt om yttrandefriheten förhindras i den politiska församlingen.

 

Jag vill med denna interpellation uppmärksamma problemet allmänt och vill till tekniska nämndens ordförande ställa följande fråga:

 

Vad avser tekniska nämndens ordförande att göra med anledning av det inträffade?

 

Danderyd, 2003-01-30

 

 

Anita Enflo (c)

 

 

 

Bilagor:

1.     Bilaga till trafikutskottets protokoll 2002-12-04 §59, undertecknat av Ulla Hurtig Nielsen och Sören Krook

2.     Yrkande om rättelse i trafikutskottets protokoll 2002-12-04 §59, undertecknat av Anita Enflo

 

Till trafikutskottet i Danderyd

 

 

Yrkande om rättelse i trafikutskottets protokoll 2002-12-04 § 59 ”Trafiksäkerhetsåtgärder vid  Kevingeskolan”

 

Härmed yrkar jag om följande rättelser i protokollet:

 

  1. Att min skriftliga reservation, som inlämnats i laga ordning, bifogas protokollet
  2. Att under yrkanden och propositioner texten ”Ordföranden yrkar bifall till Enflos yrkande” rättas till ”Ordföranden yrkar bifall till Enflos yrkanden förutom sista satsen – informationsåtgärder vidtages i anslutning till genomförandet” 

 

Bakgrund:

 

Såsom framgår av protokollet reserverade jag mig mot beslutet till förmån för mitt eget yrkande. Reservationen utvecklades skriftligen, vilket också framgår av protokollet. Däremot bifogades inte reservationen till protokollet. Dåvarande ordföranden i trafikutskottet, Ulla Hurtig Nielsen, och dåvarande justeringsmannen, Sören Krook, har i en bilaga till trafikutskottets protokoll, utvecklat bakgrunden till sitt handlande.

 

En sådan hantering är synnerligen anmärkningsvärd. Det är reservanten som svarar för sin reservation. Att förvägra någon att lämna en reservation är fråga om censur. Yttrandefriheten är inskriven i vår grundlag och det är synnerligen allvarligt om yttrandefriheten förhindras i den politiska församlingen.

 

Så till själva protokollstexten:

 

Mina yrkanden framgår av protokollet. Det hade givetvis varit angenämt om mina yrkanden bifallits, såsom framgår i protokollstexten. Så var dock inte fallet. Mitt sista yrkande, nämligen om att ”informationsinsatser vidtages i anslutning till genomförandet” avvisades. Detta framgår också under trafikutskottets beslut, där ett sådant beslut saknas.

 

Det var mot denna punkt jag reserverade mig och skriftligen utvecklade min syn. Jag har genom åren försökt initiera informationsinsatser i trafiksäkerhetsfrågor. Det är min fasta övertygelse att trafiksäkerhet inte bara är fråga om fysiska åtgärder utan även en fråga om attityder. Vi bör nå inte bara elever och föräldrar utan även andra trafikanter som rör sig i området. Trafiksäkerhetsutskottet, som fanns för några mandatperioder sedan, arbetade mycket med information. Det nuvarande trafikutskottet har mest behandlat fysiska åtgärder. Det behövs både information och fysiska åtgärder, enligt min mening, och jag har försökt att initiera informationsinsatser ett flertal gånger, och även tidigare inlämnat reservationer, t.ex. 2002-06-12. Endast en gång har jag under mandatperioden fått igenom ett litet förslag, nämligen de färgglada kepsarna för nybörjarna vid skolstarten på hösten. Denna lilla ”kampanj” borde dock ha följts av information till bilisterna i kommunen.

 

 

Danderyd, 2003-01-29

 

 

Anita Enflo (c)