Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående avtal om tennisbanorna vid Djursholms slott.

Kultur- och fritidsnämnden begärde i budgeten för 2003 investeringsanslag med 300.000 kronor för renovering av tennisbanorna vid både Djursholm slott och Enebybergs IP. Kommunfullmäktige beslöt avslå denna begäran vid sitt budgetsammanträde den 25-26 november 2002. Kultur- och fritidsnämndens ordförande var själv med om beslutet.

Kultur- och fritidsnämnden har den 11 mars 2003 beslutat teckna ett tioårigt avtal med Djursholms tennisklubb. Klubben skall av skattemedel få ett anläggningsbidrag om 30.000 kronor per år under avtalstiden. Enligt avtalet skall klubben inte betala något arrende för tennisbanorna, som de äger rätt att hyra ut till allmänheten. Hela intäkten för detta tillfaller således klubben.

Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden i strid mot fullmäktiges beslut bundit kommunen för att till tennisklubben i Djursholm betala ut de 300.000 kronor av skattebetalarnas pengar som fullmäktige tre och en halv månad tidigare avstyrkt.

Dessutom har kultur- och fritidsnämnden överhuvudtaget inte befogenhet att sluta ett sådant avtal. Endast kommunfullmäktige kan sluta ett avtal som innebär att kommunen binder sig för att betala ut 30.000 kronor årligen i tio år av skattebetalarnas pengar.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vem initierade att denna fråga togs upp på det sätt som nu skedde i kultur- och fritidsnämnden?

2. Varför leder kultur- och fritidsnämndens ordförande - i strid mot gällande regler - sin nämnd i beslutet att skriva under ett tioårigt avtal med Djursholms tennisklubb?

3. Varför leder kultur- och fritidsnämndens ordförande sin nämnd i ett beslut som strider mot fullmäktiges beslut?

4. Har kultur- och fritidsnämndens ordförande engagerat sig i någon annan fråga på ett sätt som strider mot ett fullmäktigebeslut?

5. Vilka slutsatser drar kultur- och fritidsnämndens ordförande för egen del av det inträffade?

Danderyd 2003 05 12


Siv Sahlström (c)