Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolhälsovården.

Skolhälsovården kontrollerar våra barns och ungdomars hälsa och kan i ett tidigt skede hitta fysiska och psykiska problem. Det gör att barn och ungdomar kan få adekvat behandling och också att man kan undvika större svårigheter senare i livet. Mot bakgrund av den pågående fetmaexplosionen och ett alltmer ökande intag av s k lyckopiller även bland ungdomar tycks det uppenbart att skolhälsovårdens insatser behöver öka.

Under hösten 2002 kom larmrapporter om den underbemannade skolhälsovården i riket. Skolsköterskor vittnade om en arbetsbelastning som kunde vara både två och tre gånger större än den ordinarie/normala.

Från och med halvårsskiftet 2003 överförs 6-åringarna till skolhälsovården (från barnavårdscentralen). Det kommer att öka trycket ytterligare mot skolhälsovården.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Hur ser skolhälsovårdens organisation och arbetsbelastning ut i dag?

2. Vilka förberedelser har gjorts (kommer att göras) inför överförandet av sexåringarna till skolhälsovården?

3. Klarar skolhälsovårdens nuvarande organisation den kraftigt ökade arbetsbelastningen? Behöver den förstärkas?

Danderyd 2003 02 03


Siv Sahlström (c)