Interpellation till ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden angående kraftledningarna genom Danderyd

 

Koncessionen för 220 kV kraftledningen genom Danderyd gick ut redan år 2000.

 

För den norra delen, som ägs av Svenska Kraftnät, har Energimyndigheten i ett beslut den 22 januari 2002 anmodat Svenska Kraftnät att i samråd med berörda kommuner ta fram ett nytt koncessionsförslag i en sträckning som i mindre omfattning kommer i direkt konflikt med bebyggelsen. Svenska Kraftnät har därefter utarbetat 10 alternativ, med såväl markkabel, sjökabel som luftkabel i sträckningar som i många fall är mer än dubbelt så långa som den rakaste vägen (3,9 km). Länsstyrelsen har avvisat samtliga alternativ, som på något sätt berör Rinkebyskogen och Danderyds kommun har begärt en kompletterande utredning om tunnelalternativ. Yttrandena skulle vara Svenska Kraftnät tillhanda senast 1 augusti 2003, och till dags dato har Svenska Kraftnät inte sammanställt remissvaren. I stället hänvisar man till en utredning om Stockholms framtida elförsörjning, som skall påbörjas den närmaste framtiden.

 

 

För den södra delen av kraftledningen, som ägs av Fortum, finns redan ett tunnelalternativ utarbetat, men även här tycks konkreta åtgärder fördröjas. Visserligen har regeringen beslutat miljöpröva samma ledning genom Nationalstatsparken, men denna miljöprövning borde inte behöva påverka sträckningen genom Danderyd.

 

Det bör nu, enligt min mening, åligga på kommunen att bevaka att Energimyndighetens beslut angående den norra delen samt att det redan utarbetade tunnelalternativet för den södra delen snarast kan verkställas. Ledningen har redan tunnelförlagts genom Bergshamra och det finns ingen anledning att Danderyd skulle ha en sämre lösning. 

 

Min fråga till ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden är därför:

 

På vilket sätt kommer kommunen att agera för att kraftledningsfrågan skall få en snar och bra lösning.

 

Danderyd 2003-11-24

 

Anita Enflo