INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE PLAN FÖR DANDERYDS DROG- OCH ALKOHOLPOLITISKA ARBETE

1998 yrkade jag i Socialnämnden att den under 1999 skulle utarbeta ett alkohol- och drogpolitiskt program. Detta gjorde jag eftersom jag tyckte att kommunen inte hade ett långsiktigt och strategiskt arbete inom detta område och saknade tydliga mål kring vad man vill uppnå. Socialnämnden biföll mitt yrkande enhälligt.

Nu är det 2003 och något sådant program är fortfarande inte utarbetat och beslutat av kommunen. Jag har därför i fullmäktige i olika debatter tagit upp denna fråga. Så sent som i februari i år sade socialnämndens ordförande i fullmäktige att hon tyckte att detta var en viktig fråga och att man nu ordentligt skulle ta itu med den och få fram ett sådant program.

Enligt uppgift har socialnämnden nu beslutat att lägga frågan på is. Man har beslutat att bordlägga handlingsprogrammet, vilket gör att fullmäktige tidigast kan få upp frågan i slutet av hösten.

Med anledning av detta begär jag fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Varför har socialnämnden beslutat att lägga frågan om alkohol- och drogpolitiskt program på is?

2. När tror socialnämndens ordförande att socialnämndens beslut från 1998 är uppfyllt?

Danderyd 2003-06-09


Patrik Nimmerstam (c)