INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE DELTAGANDE I UTVECKLINGSPROJEKT KRING ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

 

Danderyds kommun har från Alkoholkommittén, tillsammans med landets samtliga kommuner, fått frågan om vi är intresserade av att delta i ett utvecklingsprojekt med syfte att stärka det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i kommunen. Socialnämndes majoritet har i november beslutat att inte anmäla intresse av att ingå i utvecklingsprojektet.

 

Huvudsyftet med projektet är att kommunen skall utveckla ett samordnat, systematiskt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Ett delsyfte är att såväl personal som förtroendevalda i kommunen skall få ökad kunskap om hur alkohol- och narkotikasituationen ser ut och hur det kan följas upp.

 

Genom alla studier som har genomförts i olika sammanhang vet man att i områden med välutbildade invånare med goda inkomster, är såväl alkohol- som droganvändning betydligt större än i andra områden. Det gäller inte minst bland ungdomsgrupperna. Alltså finns det mycket starka skäl för oss i Danderyd att på ett strukturerat sätt arbeta med dessa frågor och kartlägga läget i vår kommun.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Känner socialnämndens ordförande oro för den konsumtionsökning man kan se både vad gäller alkohol och narkotika i landet?
  2. Har socialnämndens ordförande full kunskap om hur läget är vad gäller alkohol- och narkotikaanvändningen i kommunen?
  3. Anser socialnämndens ordförande att det behövs ett samordnat och systematiskt arbete kring alkohol- och narkotikaförebyggande insatser? Hur organiseras i sådana fall det arbetet?
  4. Finns det anledning att ompröva socialnämndens beslut att inte anmäla intresse av att deltaga i Alkoholkommitténs projekt?

 

 

 

2003-01-29

 

 

Patrik Nimmerstam (c)