Till kommunfullmäktige i Danderyd

 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående parkeringssituationen för boende på Tranholmen.

 

Parkeringssituationen för Tranholmsbor är fortfarande ett problem!

 

Idag finns en parkering avsedd för Tranholmsbor med ca 80 parkeringsplatser.

I dagsläget är det ca 110 hushåll som bor året runt på Tranholmen. De flesta har sin naturliga landförbindelse till Långängen då barnen ska till dagis och skolor i Stocksund. I och med att det inte finns någon tillfredsställande kollektivtrafik inom acceptabelt avstånd måste många familjer ha två bilar. Ekvationen går alltså inte ihop.

 

Tranholmsbor hänvisas att parkera sina bilar på resterna av den gamla parkeringen, ”den övre”,  mörkt och ensligt uppe i skogen. Att man inte vill parkera där beror på att bilar som står där ofta blir utsatta för inbrott och skadegörelse.

 

Vad jag har förstått håller tekniska kontoret och Tranholmens samfällighetsförening på att diskutera en lösning vad gäller att iordningställa  ”den övre” parkeringen vid Svanholmen. Detta med utgångspunkt ifrån den konsultutredning som tagits fram i ärendet.

 

Det är dock fortfarande ett problem med ”lappning” av bilar som parkerar utmed vägen mellan Svanholmsvägen och jollehamnen av ovan nämnda skäl.

 

 

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktige tillstånd att få ställa följande frågor till tekniska nämndens ordförande

 

1.Hur ser tidplanen för iordningställandet av ”den övre” parkeringen ut?

 

2. Kan du tänka dig att verka för att häva parkeringsförbudet mellan Svanholmsvägen och jollehamnen vid Svanholmsparken i Stocksund tills

dess att ”den övre” parkeringen står klar?

 

 

Danderyd 02 05 13

 

 

 

Lee Stern (c)