Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående rapportering om konsekvenserna av införande av maxtaxan.


2001 12 03 beslöt kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa föräldraavgifter och ersättningsnivåer inom maxtaxan.
När detta ärende behandlades yrkade Siv Sahlström att barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen skall
1. Rapportera utfallet för enheterna av maxtaxan.
2. Snarast rapportera om det nya systemet lett till några kvalitetsförsämringar.
3. Meddela kommunstyrelsen eventuella andra komplikationer av införandet av det nya systemet.
Kommunstyrelsen biföll Siv Sahlströms tilläggsyrkande i punkterna 1 och 3. Kommunstyrelsen beslöt således uppmana barn- och utbildningsnämnden att
– rapportera utfallet för enheterna av maxtaxan
– meddela kommunstyrelsen eventuella andra komplikationer av införandet av det nya systemet.

Kommunstyrelsen har inte fått någon sådan rapport

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande frågor

1. Varför har inte barn- och utbildningsnämnden rapporterat utfallet för enheterna av maxtaxan?

2. Har det inte varit några komplikationer av införandet av det nya systemet?


Danderyd 2002 05 13


Siv Sahlström (c)