Till kommunfullmäktige i DanderydEnkel fråga till tekniska nämndens ordförande om flyttning av lekplatsen i Enebyberg.

Den 5 mars 2001 väckte Danderydscenterns fullmäktigegrupp en motion om att omgående flytta lekplatsen som ligger rakt under kraftledningen i Enebyberg och kontrollera att inga andra lekplatser ligger på detta olämpliga sätt.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden den 14 januari 2002. Det har nu gått fem månader och tekniska nämnden har ännu inte behandlat frågan. Det betyder att ännu en sommar, när barnen vill vara på lekplatsen, går utan att fullmäktige tagit ställning i denna viktiga fråga. Nästa fullmäktige är först den 23 september.

Det är ordförandens privilegium och ansvar att bestämma vilka ärenden som skall sättas upp på föredragningslistan. Det måste stått klart för tekniska nämndens ordförande att det brådskade dels på grund av frågans angelägenhetsgrad dels eftersom motioner skall besvaras inom ett år.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande fråga

Varför har tekniska nämndens ordförande inte tagit upp detta återremitterade ärende i tekniska nämnden?

Danderyd 2002 06 10


Siv Sahlström (c)