Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående inventarieförteckning över konstverk inom kommunen.

2002 02 04 frågade jag i fullmäktige tekniska nämndens ordförande vart Danderydsgårdens bord och porslin tagit vägen. Han svarade att ingen vet var det finns. Kommunal egendom får inte bara försvinna. Det måste finnas en sådan kontroll att man lätt kan se om föremålen har sålts, kasserats, hyrts ut eller magasinerats och var de i så fall finns magasinerade.

Denna oväntade oreda i kommunen gör att man börjar fundera på hur det förhåller sig med ännu mer värdefulla föremål. Under en följd av år gjorde kommunen genom kulturnämnden årliga konstinköp.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Finns en aktuell inventarielista över kommunens alla konstverk?

2. Hur ofta kontrolleras att föremålen finns på plats?

3. Hur dokumenteras kontrollen?


Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)