Till Kommunfullmäktige i Danderyd

 

INTERPELLATION

ställd till

ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ang

 

 

Elevgruppers storlek i relation till utbildningens resultat

 

I förra veckan (v19) presenterades en undersökning som tydligt visade sambandet mellan små elevgrupper och bättre undervisningsresultat. Som exempel nämndes klasser i en skola i Älvsjö där klasstorleken minskats från 30 till 20 elever och där undervisningsresultatet samtidigt påtagligt förbättrats.

 

I Enebyberg ser vi att till hösten (ht –02) kommer år 1 innehålla upp till 25 elever. I år 4 hyser varje elevgrupp minst 27 elever.

 

I anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

 

  1. Anser ordföranden i barn- och utbildningsnämnden att det finns ett samband mellan elevgruppers storlek och undervisningens resultat och kvalitet?

 

  1. Tror ordföranden i barn- och utbildningsnämnden att elevgrupper om 25 elever i år 1 och minst 27 elever i år 4 ligger i linje med vad som kan anses vara lagom stora klasser och därmed ha förutsättningar för en god undervisningssituation och goda undervisningsresultat?

 

  1. Varje elev ska idag ha en individuell utvecklingsplan; somliga elever kräver extra stöd och uppmärksamhet, somliga kräver extra stimulans och utmaningar. Anser ordföranden i barn- och utbildningsnämnden att det finns tillräckliga förutsättningar för det i elevgrupper med upp till 27 elever (eller ännu fler om inflyttning sker)?

 

  1. Om en resultatenhet, till exempel pga höga lokalkostnader, tvingas till att etablera stora klasser, vad anser då ordföranden i barn- och utbildningsnämnden vara viktigast: att hålla resultatenhetens budget, eller värna om de små klasserna med god kvalitet i undervisningen?

 

  1. Om svaren på frågorna två eller tre ovan är Nej – hur ser handlings- eller åtgärdsplanen ut?

 

 

 

Kerstin Engman (c)