Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till tekniska nämndens ordförande angående upptäckta felaktigheter på Annebergs nyligen invigda sjukhem.

Annebergs sjukhem har nyligen tagits i drift och de boende har under våren flyttat in. Det har enligt uppgift nu visat sig att där finns en rad brister och problem; golven i de gemensamma utrymmena måste brytas upp och läggas om, det saknas avloppstrumma i tvättstugan, det centrala soprummet är så trångt att man inte får in de sopkärl som skall transporteras dit från avdelningarna.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Är dessa uppgifter korrekta och i så fall, har andra felaktigheter och problem upptäckts på sjukhemmet?

2. Är dessa fel sådana som byggföretaget är ansvarigt för och skyldigt att bekosta?

3. Är det någonting i det som upptäckts som kan härledas till att tekniska kontorets beställning varit ofullständig eller oklar?

4. Finns det risk för att kommunen kan få stå för kostnader med anledning av de upptäckta felaktigheterna? Om så är fallet, hur mycket pengar rör det sig om?


Danderyd 2002 06 10


Siv Sahlström (c)