Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till socialnämndens ordförande angående tillgången på pensionärslägenheter och behandlingen av personer som önskar en sådan lägenhet.

En 88-årig dam har ansökt om en pensionärslägenhet. Hon skriver bland annat ”Jag bor sedan många år i en två-plansvilla med kök, sovrum mm i övre planet. 2 ganska branta backar leder upp till villan vilket jag nu vid min höga ålder finner påfrestande att gå uppför. Jag har på senare tid fått besvär med ett ben och svårt att förflytta mig längre sträckor på en gång.” I första hand önskade hon en lägenhet i Lill-Kalmar. Hon skriver bland annat ”Det har kommit till min kännedom att en lägenhet blir ledig i Lillkalmarvägen 6 A.”

Ansökan skrevs i slutet på april detta år. I ett brev daterat 2001 10 03 meddelar socialkontoret bland annat ”Då tillgången på bostäder är begränsad, utreds i första hand möjligheten att bo kvar i det egna hemmet med insatser från hemtjänst. Om en pensionärsbostad finns ledig, prioriteras den person som har det största behovet (kursiverat av mig).”

Under rubriken Beslut skriver kontoret ”Med stöd av socialtjänstlagen 6 g § avslås Er ansökan om pensionärsbostad i Danderyds kommun. Ni är dock välkommen med ny ansökan om behov uppstår. Beslutet kan endast överklagas med kommunalbesvär. Endast kommunmedlem kan överklaga med kommunalbesvär.”

Kommunfullmäktiges majoritet (m och kd) beslöt vid sitt sammanträde 2001 09 24 bemyndiga tekniska nämnden att efter förslag från socialnämnden sälja kommunens bostadsrättslägenheter i kv Menglöd i den takt de blir lediga. Det anfördes att det inte var några pensionärer som ville bo i detta område bland annat därför att det är så långt till service.

Uppgiften är uppenbarligen oriktig. Kontoret har inte heller, som man uppger till den sökande
, prioriterat en som behövde bostaden bättre, istället har man ett antal bostäder står tomma. En rad andra frågor inställer sig också när man läser det besked den sökande fått.
Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Varför står lägenheter tomma under lång tid samtidigt som det finns äldre som vill bo i dem?

2. Av vilket skäl har det inför beslutet i kommunfullmäktige uppgivits att det inte finns pensionärer som vill bo i bostäderna i Menglöd?

3. Är det tillfredsställande att den sökande får ett avslag på sin ansökan med hänvisning till en paragraf i socialtjänstlagen? Skall inte ett avslag på en ansökan motiveras på ett för medborgaren begripligt sätt?

4. Är det acceptabelt att det inte bifogas en riktig besvärshänvisning?

5. Är det lämpligt att skriva ”Ni är dock välkommen med en ny ansökan om behov uppstår” till en person som just ansökt och således anser sig ha behov av en pensionärslägenhet?


Danderyd 2001 10 22Siv Sahlström (c)