Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående upprättat köpekontrakt om försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 5 juni 2000 att förköpa fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg. Orsaken var att området i översiktsplanen är utlagt för bostadsändamål. Områdets centrala läge gör dessutom att det är utmärkt som område för pensionärsbostäder.

Till arbetsutskottets sammanträde den 18 september fick jag med bud fredagen den 15 september en promemoria skriven den 12 september angående ”Försäljning av fastigheterna Trädet 5 och 16 i Enebyberg”.

Av promemorian framgår att förhandlingar förts direkt med ett byggföretag, nämligen JM Bygg, om en försäljning av fastigheterna. Förhandlingarna har lett fram till att ett köpekontrakt har upprättats med detta företag.

Något beslut om att inleda förhandlingar om att sälja fastigheterna har inte fattats. Inte heller har kommunstyrelsens arbetsutskott fått någon som helst information om att dessa förhandlingar med JM Bygg pågår. Först när ett färdigförhandlat kontrakt finns föreläggs det arbetsutskottet.

Förfaringssättet är uppseendeväckande och strider mot såväl demokratiska principer som praxis. Hur kan ledningsstaben utan något beslut eller något uppdrag från arbetsutskottet påbörja en förhandling med ett enskilt företag i ett så viktigt ärende?

Om området skall säljas vidare till ett byggföretag skall detta oundgängligen ske i fri konkurrens mellan byggföretagen och inte med exklusiv ensamrätt för ett företag.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vem eller vilka har gett ledningsstaben i uppdrag att inleda förhandling om försäljning av marken till JM bygg?

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är förenligt med demokratiska principer att inleda sådana förhandlingar utan ett demokratiskt fattat beslut?

3. Anser kommunstyrelsens ordförande att JM Bygg som enda byggföretag utan konkurrens skall få exklusiv ensamrätt att köpa denna centralt belägna mycket värdefulla mark?

4. Vad är skälet till att kommunstyrelsens arbetsutskott helt hållits utanför detta och inte fått någon som helst information i ärendet?

5. Har kommunstyrelsens ordförande känt till att förhandlingar om försäljning av marken pågått?


Danderyd 2000 09 25Siv Sahlström (c)