Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående pensionärsbostäderna i Enebyberg

Kommunstyrelsens majoritet beslöt (2000 01 10) uppdra åt ledningsstaben att låta värdera fastigheterna Plogen 11-13 med flera i Enebyberg. Orsaken är att den nybildade bostadsrättsföreningen Eneby anmält intresse av att förvärva fastigheterna och begärt att få veta priset på dem. I patent- och registreringsverkets register framgår att den person som driver frågan och anmält bildandet av en bostadsrättsförening har en rad konkurser bakom sig.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu åter ärendet på sitt bord. Värderingen är klar. Den har sekretessbelagts. Gällande detaljplan medger en fastighetsbildning som innebär att vart och ett av radhusen bildar egen fastighet. Det innebär i sin tur att en nybildad bostadsrättsförening efter att ha köpt området kan ombilda fastigheterna till äganderätt. Något som skulle öka värdet på radhusen dramatiskt. Enligt uppgift bodde den person som nu driver frågan i Blidöområdet när de fastigheterna ombildades på detta sätt.

Iduns årsmöte, PRO och Enebybergs kommundelsråd har på det kraftigaste protesterat mot en eventuell försäljning. Frågan om pensionärsbostäderna skall säljas och bli bostadsrätter är av så stort principiellt intresse att jag anser att den borde underställts kommunfullmäktige innan man beslöt att låta värdera dem.

För många äldre är det av stor betydelse att kunna få bo kvar inte bara i den kommun där man kanske bott i hela sitt liv utan också i samma kommundel. I Enebyberg finns 76 lägenheter i omedelbar närhet till Eneby Torg. Det innebär att det finns tillgång till affärer, post, vårdcentral, bibliotek med mera inom rullatoravstånd från bostaden. För närvarande bor det 64 personer 75 år och äldre, 27 personer 65-75 år och 4 handikappade under 65 år i bostäderna, som förmedlas av socialkontoret. Dessa äldrebostäder är de enda hyresbostäder som kommunen disponerar i Enebyberg.

Många äldre som bor i pensionärsbostäderna vid Eneby Torg är starkt oroade av de pågående diskussionerna. De har flyttat in i dessa kategoribostäder och trott att de skall få leva sina sista år där i lugn och ro. Många har berättat hur de nu är sömnlösa. En del är rädda. Som äldre blir man oftast skör och orkar inte med så stora påfrestningar.

Trycket på lämpliga boendeformer för äldre är stort. Detta tryck kommer att öka om vi gör oss av med bostäder som är anpassade för äldre och som gör att till exempel ett sjukhemsboende kan skjutas framåt i tiden.

Socialkontoret kommer inte att kunna anvisa äldre Danderydsbor, som inte längre klarar av att bo kvar i sina hem, en bostad vid Eneby Torg. Många av de äldre Danderydsbor som är direkt beroende av att få en anpassad lägenhet kommer inte att kunna få det. De måste kunna konkurrera om priset med friska 55-åringar. Den bostadsrättsförening som bildats säger att ”Föreningen kommer i första hand vara avsedd för medlemmar över 55 år”.

Det innebär att många äldre från andra kommuner kommer att flytta in där. Dessa nya Danderydsbor kommer sedan att behöva hemtjänst och kanske så småningom sjukhemsplats. Trycket på äldrevården kommer att öka ytterligare. Det är således också en stor ekonomisk fråga för kommunen. Kommunen planerar nu för två nya sjukhem. Det lär inte räcka om den procentuella andelen äldre ökar i Danderyd. Mot bakgrund av att kommunen i dag har en orimligt hög investeringsvolym borde också en analys och bedömning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna göras.


Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Anser kommunstyrelsens ordförande att Danderyds kommun även i fortsättningen skall kunna anvisa lämplig bostad inom Danderyds kommun till de gamla och sjuka Danderydsbor som inte längre klarar sig i sina hem?

2. Om pensionärsbostäderna säljs anser kommunstyrelsens ordförande att vi då klarar att anvisa en anpassad bostad till alla äldre Danderydsbor som behöver en sådan?

3. Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen skall bygga nya anpassade äldrebostäder i Enebyberg om de som ligger vid Eneby Torg säljs?

4. Vilken mark i Enebyberg anser kommunstyrelsens ordförande vore lämplig att bygga motsvarande antal nya äldrebostäder på?

5. Vilka ekonomiska konsekvenser anser kommunstyrelsens ordförande ett beslut om försäljning av pensionärsbostäderna skulle få på investeringsbudgeten och på driftbudgeten a) på kort sikt, b) på lång sikt?


Danderyd 2000 03 27


Siv Sahlström (c)