Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utbyggnad av Mörbylund.

Den 22 november 1999 beslutade kommunstyrelsen godkänna program för ny bebyggelse i Mörbylund daterat den 29 oktober 1999. I arbetet med programmet har jag starkt argumenterat för att kommunen skall bygga studentbostäder där. Det råder stor brist på studentbostäder i Stockholm. Dessutom har Danderyd med sin närhet till universitetet ett mycket bra läge för studentbostäder. Som framgår av protokollsutdrag (se bilaga) fanns det två olika yrkanden (från c och fp) om att studentbostäder skulle byggas i området. Inget av dessa yrkanden avsåg en utökad byggnadsvolym. Båda dessa yrkanden avslogs.

Vid planberedningens sammanträde den 16 februari redovisades i strid med kommunstyrelsens beslut förslag på studentbostäder i området. Dessa studentbostäder skulle tillkomma utöver den beslutade byggnadsvolymen.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vem har, trots att yrkandena avslogs i kommunstyrelsen, gett direktiv om att studentbostäder skall planeras i området?

2. Vem har, i strid mot kommunstyrelsens beslut, gett vid handen att byggnadsvolymen skulle kunna få utökas?

3. Anser kommunstyrelsens ordförande att nämnderna skall följa styrelsens beslut?

Danderyd 2000 02 21


Siv Sahlström (c)