Till kommunfullmäktige i Danderyd


Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående miljösanktionsavgift och åtalsanmälan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt 2000 08 23 åtalsanmäla Danderyds kommun, tekniska kontoret, till Åklagarmyndigheten i Stockholm på grund av misstanke om brott mot miljöbalken 29 kap 6§ punkt 1.

2000 09 20 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att Danderyds kommun, tekniska kontoret, skall betala en miljösanktionsavgift på 40.000 kronor (5.000 kronor för varje årsrapport som inte kommit in i tid). Avgiften skall betalas in till naturvårdsverket.

Om åklagaren beslutar väcka åtal kommer kostnaderna sannolikt att bli avsevärt högre för Danderyds kommun än de 40.000 kronor vi nu förlorar.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Hur förklarar Tekniska nämndens ordförande denna allvarliga miss?

2. Vad avser Tekniska nämndens ordförande göra med anledning av det som skett.

3. Vilka slutsatser drar Tekniska nämndens ordförande av det inträffade?

Danderyd 2000 10 23


Siv Sahlström (c)