Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till Miljö- och Hälsoskydds- nämndens ordförande angående sanering av blyhagel runt Jaktskyttebanan i Rinkebyskogen.

Den 14 april 1997 väckte Danderydscentern en motion där vi föreslog kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ att 1. ombesörja att blyhagel som ligger lättåtkomligt på t.ex berget tas bort. 2. undersöka om det är möjligt att helt sanera området kring jaktskyttebanan från bly.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden tillstyrkte i ett yttrande den 5 juni 1997 motionen. Kommunfullmäktige beslöt den 15 december 1997 ”Kommunfullmäktige hemställer att miljö- och hälsoskyddsnämnden vidtar åtgärder för att påskynda en sanering av jaktskyttebanan vid Rinkebyskogen”.

Det har nu gått tre år sedan motionen besvarades.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande få ställa följande fråga:

Vad har Miljö- och Hälsoskyddsnämnden gjort under de tre år som gått för att sanera området?

Danderyd 2000 12 10


Siv Sahlström (c)