Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande om närvaron på hemvisten.

Vid fullmäktiges sammanträde den 31 januari interpellerade jag Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående närvaron på hemvisten.

Jag skrev: ”På budgetmötet 1999 12 29 beslöt kommunfullmäktiges majoritet att helt ta bort skattesubventionen för hemvisten. Den finansieras nu helt med avgifter. Det innebär att skolbarnomsorgen på mellanstadiet kostar 87 kronor per dag. Samtidigt har också syskonrabatten för dem som går på hemvisten tagits bort. Även övriga barnomsorgstaxor har höjts. Det innebär att familjer som har flera barn i barnomsorgen sammantaget fått kraftiga höjningar av sina avgifter. De flesta barnfamiljer har inte sådana ekonomiska marginaler att de klarar dessa plötsligt höjda taxor. De har dessutom fått höjd skatt. Och som bekant är vårt skattesystem sådant att barnfamiljer inte har möjlighet att dra av för ökad försörjningsbörda.

Jag känner stark oro för hur det skall gå med de barn vars föräldrar inte längre har råd att låta dem vara kvar på hemvisten.
Jag frågade Barn- och utbildningsnänmndens ordförande Elisabet Carlberg

1. Hur många barn har slutat i hemvisten sedan de nya taxorna trädde i kraft?

2. Vilka risker anser Barn- och utbildningsnämndens ordförande det vara att barnen (10-12 år) råkar illa ut därför att de inte har någonstans att gå efter skoldagens slut?”

Jag fick till svar att det var ca 10 procent som sagt upp sin plats. Hur många som gått ned i tid hade Barn- och utbildningsnämndens ordförande ingen uppgift på.

Den 31 januari, samma dag som jag interpellerade Barn- och utbildningsnämndens ordförande Elisabeth Carlberg, genomförde Lokaltidningen större delen av en rundringning i avsikt att ta reda på hur många barn som slutat på hemvisten. Om detta kan vi läsa i Lokaltidningen nr 6 som utkom den 8 januari.

Lokaltidningen fann att 45% av dem som var inskrivna har slutat eller gått ner i tid. 25% av barnen som i december gick på hemvisten har fått antalet dagar reducerade. I genomsnitt är det dessutom 20% av hemvistplatserna som sagts upp.

I ett tjänsteutlåtande från den 18 januari skriver Produktionskontoret ”Produktionsledningen har kunnat konstatera att antalet inskrivna i skolornas hemvistverksamhet minskat från 490 barn i december 1999 till 405 i januari 2000 eller med 20%.” Frågan behandlades i Produktionsstyrelsen den 26 januari.

Produktionsstyrelsens ordförande visste således när interpellationen besvarades den 31 januari att de uppgifter som Barn- och utbildningsnämndens ordförande gav inte stämde överens med de uppgifter som Produktionskontoret tagit fram.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Produktionsstyrelsens ordförande få ställa följande fråga:

1. Varför förteg produktionsstyrelsens ordförande denna viktiga uppgift i fullmäktige.


Danderyd 2000 02 21


Siv Sahlström (c)