Till kommunfullmäktige i Danderyd
Interpellation till produktionsstyrelsens ordförande angående evakuering av förskolan Gullvivan i Mörbylund.

Föräldrarna till barnen på förskolan Gullvivan är kallade till informationsmöte måndagen den 11 december. Enligt uppgift skall då diskuteras en eventuell evakuering av förskolan mot bakgrund av att det skall påbörjas byggaktiviteter i området.

Detta har nu spritt oro bland föräldrarna. De förstår naturligtvis att man måste evakuera barnen om det påbörjas byggaktiviteter i omedelbar närhet av förskolan och om dessa byggaktiviteter är av sådan art att det innebär risker för barnen. Det som emellertid oroar föräldrarna starkt är att man nåtts av rykten att kommunen/byggherren inte kommer att erbjuda ersättningslokaler där barn- och personalgruppen kan hållas ihop utan att barnen i stället skall spridas ut på andra förskolor. Det skulle innebära att barn- och personalgrupperna splittras.

Det är avgörande viktigt för unga föräldrar att de känner tillit och trygghet när de lämnar sina barn på förskolan. Pressen på unga föräldrar är stor. De skall ta väl hand om sina barn och också sköta krävande arbeten. De skall inte behöva vara på sina arbeten och oroa sig för om barnen har det bra eller ej. Den duktiga och engagerade personalen på Gullvivan har förmått skapa en harmonisk miljö för barnen och därmed trygghet och lugn för föräldrarna. Vi har anledning att vara mycket rädda om Gullvivan.

Gullvivan är således ett mycket väl fungerande ”dagis” med mycket bra personal. Delar av personalen har arbetat där i 10-20 år. Barngrupperna är mycket harmoniska. Det har jag själv med egna ögon kunnat konstatera vid besök på förskolan. Värt att nämna är också att just Gullvivan visades upp för vår finska vänort Grankulla när de var på besök i kommunen.

Enligt uppgift från Produktionskontoret kommer frågan om förskolan Gullvivan upp i ett ärende som rubriceras ”Plan för översyn av den kommunala förskoleverksamheten” på styrelsens sammanträde den 18 december. Promemorian är ännu inte klar men kommer att tillställas styrelsen under denna vecka.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till produktionsstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Är det nödvändigt att evakuera förskolan Gullvivan när utbyggnaden av Mörbylund påbörjas?

2. Vem är i så fall ansvarig för att erbjuda fullgoda ersättningslokaler för Gullvivan, kommunen eller byggföretaget?

3. Anser produktionsstyrelsens ordförande att Gullvivans barn- och personalgrupper kan splittras upp på flera förskolor?

4. Kommer produktionsstyrelsen att respektera föräldrarnas val av förskola fullt ut så att barnen inte, om föräldrarna motsätter sig en flyttning, tvångsförflyttas till olika förskolor?

Danderyd 2000 12 10


Siv Sahlström (c)