Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utredning om fritidsgårdsverksamheten.

Kommunfullmäktige beslöt 1999 11 29 att ”uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med produktionsstyrelsen utreda och framlägga förslag till utveckling och effektivisering av fritidsgårdsverksamheten”.

Ett år senare, närmare bestämt 2000 11 14 beslöt kultur- och fritidsnämnden att till kommunfullmäktige överlämna en utredning jämte remissyttrande från produktionsstyrelsen och förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet. Varken i utredningen eller i förvaltningens tjänsteutlåtande redovisas någon rekommendation rörande den framtida utvecklingen. Inte heller kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning.

Ordföranden Olle Reichenberg lade inte fram ett beslutsförslag och föreslog nämnden att fatta beslut i ärendet utan anhöll om att få lägga ett särskilt uttalande till protokollet. Något som brukar användas av minoriteter som inte kan få igenom sina förslag. I detta fall har således den moderata majoriteten i stället för att fatta beslut i ärendet markerat mot minoriteten i nämnden. Olle Reichenberg har uppenbarligen inte förstått att hans uppgift som ordförande är att leda nämnden i beslut.

I det särskilda uttalandet säger den moderata gruppen bland annat ”Däremot skulle man närmare kunna undersöka om Fribergagården skulle kunna användas som en central fritidsgård”.

Ledningsstaben föreslår i PM daterat 2001 01 08 ”att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för dels kompletterande utredningar i enlighet med vad som anförts i det uttalande som nämndens majoritet har fogat till protokollet samt dels utarbetande av ett konkret förslag”. Nämnderna skall fullgöra fullmäktiges beslut. Därför var det en självklarhet att ärendet måste återremitteras till kultur- fritidsnämnden.

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001 02 22. Ordföranden Björn Hamilton föreslog att arbetsutskottet skulle besluta bordlägga ärendet. Första vice ordföranden Siv Sahlström yrkade ”att ärendet skulle föras till kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen skulle återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för kompletterande utredningar och upprättande av ett konkret förslag”. Arbetsutskottet beslöt med röstsiffrorna 3 - 3 och med ordförandens utslagsröst att bordlägga ärendet i enlighet med ordförandens förslag.

Orsaken till bordläggningsyrkandet är obegriplig. Det åligger kommunstyrelsen som fullmäktiges beredande organ att se till att nämnderna följer fullmäktiges beslut. Det är inte något man kan fundera på. En bordläggning innebär för övrigt att ärendet skall återkomma i oförändrat skick nästa sammanträde. Så skedde inte. Vid KSAU:s nästa sammanträde 2001 02 19 hade ordföranden inte satt upp ärendet på föredragningslistan.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

1. Varför ingrep inte kommunstyrelsens ordförande när han som produktionsstyrelsens ordförande fick klart för sig att kultur- och fritidsnämndens ordförande inte följde fullmäktiges beslut att göra utredningen i samarbete med produktionsstyrelsen?

2. Varför bordlades ärendet när det ligger i öppen dag att kultur- och fritidsnämnden inte fullföljt kommunfullmäktiges beslut.

3. Varför återkom inte det bordlagda ärendet på KSAU:s sammanträde 2001 02 19?


Danderyd 2001 03 05Siv Sahlström (c)