Interpellation till kommunalrådet Björn Hamilton angående

Ny gång- och cykelbro över Stocksundet och bevarande av pelare på Solnasidan.

 

Kommunalrådet Björn Hamilton har, som en av många moderater, motionerat om att undersöka förutsättningarna för en ny g/c bro över Stocksundet.

Hamilton har inför valet 98 skrivit ett öppet brev i lokaltidningen där han uttalar sig positivt för en ny bro. Hamilton uttrycker också oro för att bropelaren på Solnasidan kommer att rivas. Detta skulle omöjliggöra en bro för all framtid.

 

Danderyds väljare har därför givits intrycket att Hamilton är för en g/c bro över Stocksundet.

 

Att 1,4 miljoner kronor insamlats av Föreningen Nygamla Stocksundsbron med 600 medlemmar torde vara en enastående demonstration av medborgarnas vilja att bevara kulturhistoria som samtidigt ger miljö och folkhälsovinster.

Är inte denna opinion värd respekt, med sitt långvariga arbete och till stor del privata finansiering?

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till kommunalrådet få ställa följande frågor:

 

1.     Varför har Björn Hamilton som kommunalråd inte gjort vad som är möjligt för att rädda naturstenspelaren på Solnasidan från att rivas? Pelaren ägs av SL där Hamilton sitter i styrelsen tillsammans med Anders Gustâv, (m i Solna). Vattenområdet för pelaren och banvallen kommer att föras över i Solnas ägo.

 

2.     Varför har Björn Hamilton som kommunalråd  inte gjort vad som är möjligt för att diskutera med Solnas kommunstyrelseordförande Anders Gustâv,  förutsättningarna för byggandet av en gång- och cykelbro?

 

3. Finns det aktörer utanför Danderyd som påverkar Björn Hamiltons agerande?

 

 

Stocksund 2000 10 23

 

 

Anders Slätis ( c )