Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående golfbanan på Rinkeby Gärde.

Den 12 april 1999 antog kommunfullmäktige efter en omfattande remissomgång en ny översiktsplan. Många Danderydsbor engagerade sig i arbetet med den nya översiktsplanen. I denna plan står att Knattegolfbanan skall ha den utbredning den för närvarande har. Dessutom finns området i sin nuvarande utbredning markerat på den fina färglagda karta som medföljer översiktsplanen. Under den långa behandlingen av förslaget till översiktsplan framkom inga önskemål om att golfbanan skulle utökas.

Tvärtom. När kommunstyrelsen, som sett mycket positivt på den golfverksamhet för ungdomar som bedrivs på Rinkeby Gärde, den 13 maj 1996 enhälligt beslöt medge en utökning av golfbaneområdet framhöll klubbens ordförande uttryckligen att efter denna utvidgning behövdes inte mer mark. Nu var man nöjd och skulle inte återkomma med en sådan begäran.

Mycket arbete har lagts ned på översiktsplanen av intresserade Danderydsbor, förtroendevalda och tjänstemän. Den har också kostat mycket pengar att ta fram. Det är inte att överdriva att säga att varje ord i texten och varje streck på kartan noga gåtts igenom och övervägts under en lång följd av sammanträden.

Uppdraget att påbörja arbetet med en ny översiktsplan gavs av kommunfullmäktige den 28 augusti 1995. Från det uppdraget gavs tog det således i det närmaste fyra år innan fullmäktige kunde besluta anta översiktsplanen den 12 april i år. Planen gick sedan till tryckeriet den 22 juni och började distribueras nu i höst.

I januari i år begärde golfklubben, trots tidigare försäkringar, att få sitt arrendeområde utökat. Golfklubbens begäran om utökat arrendeområde var alltså väl känt för kommunledningen när översiktsplanen togs den 12 april.

Så sent som en och en halv månad innan fullmäktige antog översiktsplanen kallades gruppledarna för samtliga partier i fullmäktige till en sista genomgång av den. Den 22 mars behandlades den så åter i kommunstyrelsen för att slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige den 12 april i år. Vid denna tid var det således, som ovan sagts, väl känt att Golfklubben ville utöka sitt arrendeområde.
Kommunstyrelsen har nu i strid mot översiktsplanen och därmed också mot kommunfullmäktiges beslut bestämt att golfklubben skall få utöka sitt arrendeområde till 11 ha, en utökning med mer än 50%. Kommunstyrelsen struntar därmed helt enkelt i fullmäktiges beslut. Detta är utomordentligt allvarligt. Dessutom har Danderydsborna nu fått besked; översiktsplanen har inte något värde. Den gäller inte. Sex månader efter det den antagits och ett par månader efter det den börjat distribueras är det dags att kasta den i papperskorgen.

Kommunstyrelsen hade naturligtvis kunnat pröva frågan om lämpligheten av ett utökat arrendeområde för golfbanan i samband med ärendet om naturreservat för Rinkebyskogen. Sakkunnigt naturvårdsfolk hade då fått göra en bedömning. Naturvårdsutskottet har enhälligt föreslagit detta.

Om det ur naturvårdssynpunkt hade bedömts lämpligt att utöka arrendeområdet för golfbanan hade frågan sedan kunnat föras vidare i samband med arbetet med nästa översiktsplan. Då hade alla Danderydsbor åter fått komma till tals och olika intressen vägas mot varandra.

Kommunstyrelsen har nu också dessvärre genom sitt ytterst dåliga föredöme gett nämnderna besked; ni behöver varken bry er om vad fullmäktige beslutar eller vad som står i översiktsplanen.

.


Siv Sahlström
gruppledare Danderydscentern