Reservation från Danderydscenterns kommunfullmäktigegrupp mot fullmäktiges beslut om revidering av Socialnämndens reglemente.

Siv Sahlström (c) yrkade att fullmäktige skulle besluta
1. Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.
2. Socialutskottet skall bestå av fem ledmöter, inga ersättare.
3. Socialnämnden beslutar huruvida särskilt uttalande till protokollet skall få göras. Sådant uttalande skall avse ärenden som behandlas under sammanträdet och föreligga senast vid protokolljusteringen.

1. Vår uppfattning i denna fråga har vi utvecklat i dels två motioner (senast KF 98 06 08) dels i en reservation (KF 99 04 12).

2. Socialutskottet handlägger för medborgarna utomordentligt känsliga ärenden. Det är vår uppfattning att detta skall ske i en så liten krets som möjligt. De medborgare som är föremål för hantering i socialutskottet kan också begära och äger rätt att komma till utskottet och lägga fram sin sak. Det innebär att de nu måste sitta inför tio förtroendevalda och flera tjänstemän och tala om mycket känsliga saker. Vi anser att det är fullt tillräckligt med fem förtroendevalda.

3. När det gäller reservationer skall de föreligga senast vid protokolljusteringen. Detta regleras i kommunallagen. Däremot regleras inte särskilda uttalanden i lagen. Kommunfullmäktige beslöt för några år sedan att särskilda uttalanden måste föreligga skriftligt och läsas upp på sammanträdet. Danderydscentern motsatte sig att en sådan ordning skulle införas. Vi finner inte något skäl att förhindra den som vill lägga ett särskilt uttalande till protokollet att få göra det även om det inte föreligger vid sammanträdet. Vi anser att samma regler bör gälla för såväl reservationer som särskilda utttalanden. Vi menar att man på allt sätt bör underlätta för förtroendevalda att fritt ge sin mening tillkänna.
Siv Sahlström
gruppledare (c)