Reservation mot arbetsutskottets beslut att ge planuppdrag innan man prövat möjligheten att använda Stocksunds Kommunalhus som en tredje skola.

Stocksunds kommunalhus har under sommaren sålts. Ärendet har kommit till kommunstyrelsen som förköpsärende. Det kom dock beklagligtvis inte till vår kännedom förrän nu i höst när ärendet redan avgjorts. Orsaken är att kommunstyrelsens ordförande under sommaren fattar beslut om förköpsärenden på delegation.

Frågan om att bygga en tredje skola i Stocksund i stället för att bygga ut Långängsskolan på det sätt som nu föreslås har varit aktuell under en längre tid. De förslag till placering av en tredje skola som förts fram har varit olämpliga, marken har varit för liten eller så har det inte gått att få politisk majoritet om dem.

Måndagen den 16 augusti sammanträdde styrgruppen för skolutredningen och jag begärde då att man skulle titta på om det går att använda Stocksunds kommunalhus till skola och i så fall undersöka om kommunen kan få köpa Kommunalhuset. Någon sådan värdering har jag inte fått och den förelåg dessvärre inte heller vid arbetsutskottets sammanträde. Arbetsutskottet har nu återupprepat denna begäran.

Mot denna bakgrund anser jag att man skall avvakta med att ge planuppdrag tills vi fått veta om det är möjligt att använda Kommunalhuset till skola. Om detta inte går, eller om vi inte får köpa det, kan vi sedan ge planuppdraget. Vi vet att planavdelningen är hårt ansträngd; att då begära att den skall sätta igång med ett planarbete innan man vet om det behövs är inte bra.
Siv Sahlström (c)