Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att avstyrka förslaget att tillåta nämnderna att själva besluta om de skall ha öppna nämndsammanträden.

De förtroendevaldas arbete bör ske under största möjliga öppenhet och insyn för medborgarna. De skall ha möjlighet att kontrollera och värdera sina valda ombuds arbetsinsats under mandatperioden. Danderydsborna skall kunna följa hur deras ombud röstar och också höra hur de resonerar och deras argument för att rösta på ett visst sätt. Man bör på allt sätt underlätta detta.

I kommunallagens sjätte kapitel paragraf 19 a står ”En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).”

Kultur- och fritidsnämndens, tekniska nämndens, produktionsstyrelsens och kommunstyrelsens majoritet är negativa till förslaget att ha öppna nämndsammanträden.

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till att ha öppna sammanträden. För att dessa nämnder skall få ha det och kunna släppa in intresserade medborgare måste fullmäktige fatta ett beslut som säger att de får tillstånd att ha det. Sedan får nämnderna själva bestämma om och när de skall ha öppna sammanträden.

Vi tycker det är utomordentligt beklagligt att fullmäktiges majoritet inte är beredd att myndigförklara nämnderna och ge dem frihet att själva bestämma hur de skall ha det i detta avseende. Alla nämnder är genom det beslut som nu fattats förbjudna att vid något sammanträde öppna sina dörrar för Danderydsborna.Siv Sahlström
gruppledare (c)