Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om höjning av arvoden och partistöd för den kommande mandatperioden.

En viktig del i förtroendevaldas arbete är att föregå med gott exempel. Vi har under den gångna mandatperioden gjort besparingar och rationaliseringar inom kommunen. Vi höjer nu skatten och avgifterna för Danderydsborna. Samtidigt fattar kommunfullmäktiges majoritet beslut om kraftiga höjningar av de egna arvodena. Det är inte bra.

Höjningen beräknas kosta mellan 650.000 - 800.000 kronor. Samtidigt höjs taxorna för äldre med 10%. Man skulle kunna säga att pensionärerna genom höjda avgifter får betala en del av förtroendevaldas arvodeshöjningar. Resten får barnfamiljerna stå för. Det är stötande.

Beredningsutskott inrättas i tre nämnder och man inför där nya fasta arvoden. Det innebär bland annat att förutom den moderate ordföranden, som får 73 procents höjning av sitt arvode, får ytterligare en moderat 18.000 kronor i fast arvode. Beredningsutskott gör inte nämndarbetet effektivare. Men det blir dyrt, mycket dyrt för skattebetalarna.

Kultur-Fritidsnämnden skärs ned från elva ledamöter till nio med hänvisning till att det blir mindre arbetsuppgifter, när man nu efter omorganisationen lägger så mycket under produktionsstyrelsen. Samtidigt inrättar man emellertid ett beredningsutskott i Barn- och Utbildningsnämnden och förstärker således den kraftigt. Detta trots att såväl all barnomsorg som all skolverksamhet nu ligger under produktionsstyrelsen och arbetsuppgifterna i och med det minskat dramatiskt. Det finns ingen som helst logik i detta.

Vi anser inte att det behövs ett heltidskommunalråd i Danderyd. Vi hade under många år inte något kommunalråd. Det räcker om kommunstyrelsens ordförande har halvtid i kommunen. Om han/hon sedan vill kalla sig kommunalråd har vi inga invändningar.

Vi gör i alla olika sammanhang kostnadsjämförelser med andra kommuner. Vi är noga med att vi inte skall ha ett högre kostnadsläge än andra kommuner, när det t ex gäller administration. Samtidigt har Danderyds kommunalråd ett arvode som är ett av de högsta i landet. Och arvodet skall räknas upp varje år.

Vår uppgift är att tillvarata Danderydsbornas intressen. Till det är vi valda. Genom att majoriteten accepterar detta höga arvode, som dessutom skall öka varje år, tillvaratar man inte Danderydsbornas intressen. Våra möjligheter att vinna gehör i olika ekonomiska frågor, t ex när det gäller skatteutjämningen mellan kommunerna, kan påverkas av detta. Det sticker andra kommuners företrädare och statsmakterna i ögonen att vi har råd att arvodera kommunalrådet på detta från genomsnittet starkt avvikande sätt.

På fullmäktiges sammanträde framhöll Danderydscenterns gruppledare att Danderyd har legat högt när det gäller sammanträdesarvodena. Det påstods då att vi inte gör det. Enligt uppgift som jag fått efter fullmäktiges sammanträde har landstinget 430 kronor i sammanträdesersättning. Danderyd har 500 kronor. Någon statistik över kommunernas sammanträdesersättningar för 1999 finns ännu inte, men lär genom kommunförbundets försorg komma en bit in på nästa år.

Danderyd har mycket generösa ersättningar till politiker. Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med upp till 2.000 kronor per dag. Därtill utgår sammanträdesarvoden med upp till 1.000 kronor per dag. Det innebär att man kan tjäna mer på att gå på ett kommunalt sammanträde än att gå till sitt jobb. Man menar då att sammanträdesersättningen är ett inläsningsarvode. Man måste ju läsa in ärendena hemma. Naturligtvis ligger det något i det. Men om man dessutom har ett fast årsarvode kan knappast de höga ersättningarna motiveras. Årsarvodet måste anses täcka också inläsningstiden.

Dagen före valet, när det är för sent att underställa väljarna förslaget, skriver övriga partiers företrädare på en partiöverenskommelse som innebär att de utfäster sig att göra dessa kraftiga höjningar av sina egna arvoden. Det är upprörande.
Siv Sahlström
gruppledare (c)